Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

För att bibehålla ett fungerande brandskydd över tid är det viktigt att det är väldokumenterat samt att genomtänkta rutiner för kontroll och underhåll för verksamhetens/byggnadens brandskydd är på plats. Detta för att säkerställa att brandskyddet fungerar som det är tänkt vid en eventuell brand. Att ha kunskapen internt om verksamhetens brandskydd är nyckeln till att ha ett väl fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Vi hjälper till med att gå igenom er verksamhets brandskydd för att sedan tillsammans ta fram dokumentation och rutiner som är anpassade därefter.

Utrymningsplaner

På arbetsplatser samt i verksamhetslokaler där personer som vistas förväntas ha dålig lokalkännedom, t.ex. hotell, bed and breakfast etc. är det extra viktigt att kommunicera hur man ska agera vid brand och utrymning, för att minimera konsekvenserna av en brand. En del i detta arbete är att ha regelbundna utbildningstillfällen med övningar för personal samt att ha ett bra fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) men också genom att ha informationstavlor om hur man ska agera vid brand, s.k. utrymningsplaner. Utrymningsplanens funktion är att snabbt ge en överskådlig bild av hur man ska agera vid en brand samt att ge information var  utrymningsvägar, brandsläckare och larmknappar är placerade. I samråd med er tar vi fram utrymningsplaner utifrån ert behov. 

Brandritningar

Ett brandskydd som är väldokumenterat tidigt i projektet minimerar risken att kostsamma fel uppstår längre fram i byggskedet. Brandritningens syfte är att lättöverskådligt redovisa byggnadens brandskydd på plan- och sektionsritningar. Brandritningar kan även utgöra underlag för verksamhetens Systematiska Brandskyddsarbete (SBA) under byggnadens förvaltningsskede.